జాబ్ డెవెలప్ మెంటా? – జేబు డెవెలప్-మెంటా?

Image

ఖచ్చితంగా జాబ్ డెవెలప్ మెంటే! ఎందుకంటే జాబ్ డెవెలప్ మెంట్ తోనే జేబు డెవెలప్ మెంట్! పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం మీరు ఉద్యోగంలో చేరినపుడు ఏ అర్హతతో చేరారో, ఇప్పుడు కూడా అదే అర్హతతో పదోన్నతిని ఎలా డిమాండ్ చేయగలరు? మీరు ఏ నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చేసుకున్నారు? మీ ఉద్యోగానికి అవసరమైన ఏ అర్హతలు పెంచుకున్నారు? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? అందుకే అర్హతలు తక్కువైనా మనకన్నా ఎక్కువ నైపుణ్యాలున్నవాళ్ళు పెద్ద పదవులు ఎగరేసుకు పోతారు! మీ ఉద్యోగానికి తగిన, అవసరమైన అర్హతలు, నైపుణ్యాలు పెంచుకుంటే, మీ ప్రమోషన్లు ఎక్కడికీ పోవు! వచ్చి ఒళ్ళో వాలతాయి! ఆలస్యమెందుకు? అర్హతలు, నైపుణ్యాలు పెంచుకోవడానికి సన్నధ్ధులు కండి! సంసిద్ధులు కండి! ఉద్యుక్తులు కండి! మీ భవిష్యత్తును మీరే తీర్చిదిద్దుకోండి! ఎదుటివారిని తప్పు పట్టడం వైఫల్యానికి తొలి మెట్టు! మీ శక్తియుక్తులు తెలుసుకోవడం విజయానికి తొలి మెట్టు! విజయోస్తు! 

About challaramaphani

An individual with a progressive attitude.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s