ఆత్మ విశ్వాసం, ఆసక్తి విజయానికి తొలి విత్తనాలు!

Image

తక్కువేమి మనకు అనుకోండి! తక్కువే అన్నీ మనకు అనుకోకండి! నేనే చేయగలను అనుకోండి! నేనేం చేయగలను అనుకోకండి! నివురు గప్పిన నిప్పు; చీకట్లో చేసిన తప్పు ఎన్నాళ్ళో దాగవు! అపరాధ భావనతో కుంగిపోయే ఏ తప్పూ చేయద్దు! మీ జీవితంలో తొలి దశలోనే ఒక మార్గదర్శకుణ్ణి (Mentor), మీ ఆత్మ ప్రబోధంతోనే ఎన్నుకోండి! తొలి దశ అంటే, పదవ తరగతి పాస్ అయ్యాక, లేదా ఉద్యోగ జీవితం ప్రారంభ దశలో ఒక మార్గ దర్శకుణ్ణి (Mentor) ఎంచుకోవాలి. ఆయన చెప్పినట్టు మీ ఉద్యోగ జీవితాన్ని(Professional life), వ్యక్తిగత జీవితాన్ని(Personal life) కూడా తీర్చి దిద్దుకోండి! మీ విశ్వసనీయత, పరస్పర విశ్వసనీయతే, మీ మార్గదర్శి (Mentor) ఎంపికకు కొలబద్ద. అప్పుడు అఖండ విజయం మీదే! దీనితోపాటు మీ చుట్టూ జరుగుతున్న సంఘటనల పట్ల, వివిధ రంగాల్లో జరుగుతున్న పరిణామాల పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకోండి. విజయం సాధించే శక్తి మిమ్మల్ని ఆవహిస్తుంది! పరిశీలనతో పరిణతి వస్తుంది! లోకం పోకడ తెలుస్తుంది! జీవితం ఎలా జీవంతో జీవించాలో తెలుస్తుంది! జీవన నైపుణ్యాలు అలవడతాయి! విజయ సాధనకు విత్తనం ఎక్కడుందో తెలుస్తుంది! అది తెలిస్తే అంతా కరతలామలకమే! నల్లేరు మీద బండి నడకే! విజయోస్తు! సాఫల్య సిద్ధిరస్తు!

About challaramaphani

An individual with a progressive attitude.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s